Fram til nå har prosjektene vært to separate prosjekt. Det ene, Rv. 23 Dagslett - Linnes i utbyggingsfasen, mens det andre, Rv. 23 Linnes – E18 er i planleggingsfasen. Nå ber imidlertid samferdselsministeren Statens vegvesen se prosjektene under ett, for om mulig å kutte i kostnadene og redusere anleggsperioden for hele strekningen mellom Dagslett og E18.

Stor kostnadsøkning

Prosjektet Rv. 23 Dagslett – Linnes ble stoppet like før jul pga. at mer detaljert planlegging i forbindelse med anleggsstart, viste at kostnadene på prosjektet ville øke betraktelig. Det er flere grunner til dette, bl.at grunnforholdene krevde et økt behov for geotekniske sikringstiltak, men også nye krav til områdestabilisering og flomsikring.

På kommunedelplannivå

På prosjektet Rv. 23 Linnes – E18 var prosjektleder Nils Brandt & co nesten ferdige med forslaget til kommunedelplan, da også dette prosjektet ble satt på vent i påvente av en beslutning rundt strekningen Dagslett -  Linnes.

-      Rv. 23 Linnes – E18 har som utgangspunkt at Rv. 23 Dagslett – Linnes blir bygd etter den vedtatt reguleringsplanen. Da prosjektet ble stoppet måtte vi derfor avvente å gjøre ferdig kommunedelplanen til vi fikk beskjed om hvordan dette skal håndteres videre, sier Brandt.

Nils Brandt og co er imidlertid klare til å ta fatt på det nye oppdraget.

-      Vi har det meste av grunnlaget vi trenger på plass allerede, både gjennom arbeidet med kommunedelplanen på Linnes – E18 og gjennom reguleringsplanen for Dagslett – Linnes. Vi trenger noen avklaringer i forhold til hvilke trasealternativer og plannivå som skal utredes før vi kan gå ordentlig i gang, sier Brandt.

-      Rv. 23 har dessuten endret navn mens denne siste prosessen har pågått. Det nye prosjektet vil derfor trolig få navnet E134 Dagslett – E18, avslutter Brandt.

Du kan lese pressemeldingen og Stortingsproposisjonen fra regjeringen her.