Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, hvilke alternativer vi skal vurdere, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet fremdriftsplan.

Planprogrammet blir lagt ut på høring etter at kommunene har avgjort om det har et innhold kommunene kan godta. Det er kommunene som varsler oppstart av planen, og som fastsetter planprogrammet.

Planprogrammet sendes ut på høring til alle offentlige høringsinstanser, samt annonseres i aviser og på nett. I tillegg sender vi ut en informasjonsbrosjyre i et stort område rundt planområdet. Dette skjer samtidig som varsel om oppstart av kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18.

Fra planprogrammet sendes ut på høring, har alle interesserte minimum seks uker på seg på å komme med innspill til planprogrammet. I denne omgangen er det altså de overordnede føringene for planleggingen, hva som skal planlegges, vi ber om innspill på.

Åpent møte og åpen kontordag

I høringsperioden arrangerer vi et åpent møte og åpen kontordag. Disse annonserer vi på nett og i lokalavisene.

På det åpne møtet informerer vi om planprogrammet og publikum kan stille spørsmål. På den åpne kontordagen kan enkeltpersoner eller grupper komme for å stille mer detaljerte spørsmål, se og tegne på kart og diskutere mer konkrete problemstillinger eller områder.