Prosjektets formål er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker E134 over Meheia mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden.

Kart over området for ny E134 Saggrenda-Elgsjø. (Foto: Statens vegvesen)Kart over området for ny E134 Saggrenda-Elgsjø. (Foto: Statens vegvesen)

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Gjennom behandlingen av planprogrammet skal det også fastsettes hvilken trasé det skal utarbeides reguleringsplan for. Som grunnlag for dette valget er det utarbeidet utkast til deltemarapporter for prissatte og ikke prissatte konsekvenser for fire alternative veglinjer, og dette arbeidet er oppsummert i en silingsrapport.

Planprogram

Forslag til planprogram med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn i perioden fra 3. august til 18. september 2020 på:

  • denne siden, se under "Last ned",
  • Statens vegvesen, Notodden trafikkstasjon, Semsvegen 43, 3676 Notodden,
  • Kongsberg kommune, Rådhuset, Kirkegata 1, 3616 Kongsberg og
  • Notodden kommune, Teatergata 3, 3674 Notodden

Informasjonmøte

Det holdes åpne informasjonsmøte der Statens vegvesen orienterer om prosjektet og planprosessen. På grunn av gjeldende smittevernregler avholdes møtene på teams tirsdag 25. august 2020 klokken 17. Pålogging finner du her

Merknader

Innspill og merknader til planprogrammet, anbefalte veglinjer eller reguleringsplanarbeidet sendes innen 18. september til: Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på e-post: firmapost@vegvesen.no.

Kontakt

Har du spørsmål, kan du også kontakte oss på telefon eller e-post: