Depeartementet mener at videre planlegging for utbygging av E134 Kongsberg–Gvammen skal ta utgangspunkt i ny veg fra Kongsberg til Ørvella, med ny trase nord for Notodden. Samferdselsminister Marit Arnstad mener dette gir bedre framkommelighet, kortere reisetid og mer forutsigbar vintertrafikk.

Alternativet som er valgt omfatter ny veg fra Kongsberg til Elgsjø, stort sett i dagens trase. Videre ny trase nord for Notodden, åsen nord for Heddal og utbedring av eksisterende veg fra Ørvella til Gvammen. Det er mulighet for at utbyggingen kan inndeles i faser, med Kongsberg til Elgsjø og opprusting av vegen fra Ørvella til Gvammen i første fase, og Elgsjø–Ørvella i neste fase. De samlede kostnadene for det valgte alternativet er anslått til om lag 6,6 milliard 2011-kroner,

Alternativet er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesens konseptvalgutredning, KVU og anbefalingen fra den eksterne kvalitetssikreren, konsulentsammenslutningen Dovre Group og Transportøkonomisk institutt.

Konseptvalgutredningen har tidligere vært på lokal høring, og samtlige høringsuttalelser støtter det alternativet som nå er valgt.

Les mer på Samferdselsdepartementets sider.