Strømsåstunnelen er en del av E134 og munner ut i en rundkjøring på Bangeløkka i Drammen. Tunnelen har toveistrafikk, og tilfredsstiller ikke tunnelkravene til sikkerhet på grunn av trafikkmengde. Tunnelen må utbedres med et ekstra løp.

Prosjektet er initiert som et TS-tiltak med sentrale statlig midler til et ekstra tunnelløp i Strømsåstunnelen. I utgangspunktet skal prosjektet begrenses til bygging av nytt tunnelløp. Dette betyr at rundkjøringen på Bangeløkka i øst skal tilpasses 4-felts løsning for tunnelen. Den nye tunnelløsningen skal spleises sammen med eksisterende veg også på vestsiden.

Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i 2016. I NTP 2018-29 ligger det an til byggestart sent i perioden 2024-29.