Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E134 gjennom Telemark. Prosjektområdet er mellom Gvammen og Vågsli. KVU-en skal belyse ulike konsepter på strekningen. Det betyr blant annet at KVUen vil utrede virkninger for næringstransport og persontrafikk, regionale virkninger og konsekvenser for miljø.

Departementet har besluttet at det skal tas sikte på å legge fram en prioritering av trasé for øst-vest-vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029. I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet.