To alternativ for krysset mellom Solfonn og Løyning.To alternativ for krysset mellom Solfonn og Løyning.

Statens vegvesen ønskjer å avklare ei løysing i krysset på E134 mellom Solfonn og Løyning på bakgrunn av høyringsuttalar som kom inn til planforslaget i 2018. Det vert difor lagt fram to alternativ til ei avgrensa høyring.

Dei to alternativa er tilnærma like trafikalt, men råkar ulike område og får noko ulike verknader for landskap, kulturminne og kulturmiljø, og eigedomsinngrep. Begge alternativa vert vurdert å vere betre enn opphavleg planforslag som låg til offentleg ettersyn i 2018.

Informasjon

Fredag 1. mars kl. 18.00-20.00 vert det folkemøte på Solfonn hotell.

Her kjem Statens vegvesen og Odda kommune til å gjere greie for dei to alternativa, og svare på spørsmål.

Høyringsfristen er sett til 1. april.

Under kan du laste ned filene. Ønskjer du desse i papirutgåve kan du kontakte Odda kommune. 

Skriftlege innspel til den avgrensa høyringa:

Me ber om at skriftlege innspel til høyringa vert sendt Statens vegvesen innan 20. august 2018. Merk innspelet «E134 Vågsli-Seljestad».

Du kan sende på e-post til firmapost-vest@vegvesen.no

Eller i brev til:

Statens vegvesen Region Vest

Askedalen 4

6863 Leikanger

 

Kontaktpersonar for Statens vegvesen er:

Åge Jonn Hillestad. Tlf: 950 46 063 - e-post: aage.hillestad@vegvesen.no

Sindre Egeland. Tlf: 481 237 04 - e-post: sindre.egeland@vegvesen.no

 

Kontaktperson for Odda kommune er:

Kristian Bondhus-Jensen. Tlf: 975 58 600 – e-post: kbj@odda.kommune.no