Mesta AS har det laveste tilbudet.

- Jeg er meget godt fornøyd med å få sju tilbud, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen region Midt. Det viser at det er god konkurranse.

Brudeseth forteller at man nå skal evaluere anbudene, det vil si kontrollregne og gjøre en kvalifikasjonsvurdering, før man fatter en endelig beslutning om tildeling av kontrakt.

Følgende tilbud er gitt:
Busengdal Transport AS       kr 162 679 331,59
K.A. Aurstad AS                     kr 194 913 347, 86
Veidekke Entreprenør AS      Kr 179 952 240,-
AF Gruppen Norge AS           Kr 178 361 549, 40
Opshaug Sandtak AS             Kr 173 197 885, 51
Hæhre Entreprenør AS          Kr 205 026 833,72
Mesta AS                                Kr 159 982 590, 55

Alle tilbud er ekskl. mva.

Om entreprisen
Kontrakten vil består av to prosjekt:
- E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, rassikringsprosjekt
- Kontrollstasjon Romsdalen, kontroll av tunge kjøretøy..

Europaveg 136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det har store økonomiske konsekvenser når vegen er stengt. Prosjektet er derfor viktig for å sikre åpen veg til enhver tid.

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men like ofte utgjør luftrykket fra skredet, kombinert med dårlig sikt som følge av snøskyen, en fare for at trafikantene kan miste kontroll over kjøretøyet.

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Fantebrauta
Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna
Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Vollen er ca. 4 meter høyere enn vegen og 3-8 meter høyere enn terrenget på skredsiden.

Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn vegbanen, og vil komme nærmere inn mot vegen. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. I vollen inngår ca. 3200 m2 natursteinsmur mot vegbanesida.

Kontrollstasjon Romsdalen
Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet. Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i vegbanen, to-veis videoovervåkning av vegen før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.

Oppstart på entreprisen er antatt å bli i månedsskiftet oktober- november.