Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for å gjennomføre rassikringstiltak ved rasløpene Fantebrauta og Dølsteinsfonna.

Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3. Planen vurderes ikke som så omfattende at den utløser krav om konsekvensutredning med tilhørende planprogram.

Kunngjøring om oppstart med detaljert kartvedlegg som viser planområdets utstrekning er tilgjengelig på

Planområdet vil bli nærmere avgrenset underveis, avhengig av hvilke løsninger som velges.

Innspill til planarbeidet sendes innen 23. november 2013 til

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til

  • Rolf Arne Hamre tlf. 02030/909 22 459 eller
  • Anne Lene Helgetun tlf. 02030/915 75 587.