Byggingen av 240m lang løsmassetunnel og ny rasvoll vil forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på E136 gjennom Romsdalen.

Europaveg 136 er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Gjennomsnittlig døgntrafikk i 2013 var 1780 kjøretøy med 26 % tungtransport.

Fantebrauta og Dølsteinfonna i Romsdalen er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men det er like stor fare at lufttrykket fra skredet sammen med dårlig sikt som følge av snøskyen, fører til at trafikantene kan miste kontrollen på kjøretøyet. Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Planlagt trasè følger i hovedsak eksisterende E136 med litt bredere veg og sanerte/nye avkjørsler

Fantebrauta
Ved Fantebrauta skal det bygges en 240m lang løsmassetunnel. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet for å opprettholde og muligens redusere sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna
Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Vollen er ca. 4 meter høyere enn vegen og 3-8m høyere enn terrenget på skredsiden. Ny voll skal bygges 6m høyere enn vegbanen og vil komme nærmere inn mot vegen og sammen med høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen. Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. Sikten ved snøskred kommer sannsynligvis i liten grad til å forbedres, men med ledelys vil kjøretøy få en optisk leding. Skadepotensialet til lufttrykket fra snøskred vil sannsynligvis halveres.

Vegen blir i hovedsak flat med maksimal stigning på 2%. Det skal bygges ny bru/kulvert over Åsgrova og ved Horgheimsfyllinga. Denne bygges så langt ovenfor og nedenfor E136 at områdene øst og vest for Årsgrova får tilknytning. For å bedre trafikksikkerheten reduserer antall direkte avkjørsel til ny E136.

Sommertilbud til gående og syklende
Det skal etableres en gang- og sykkelveg med redusert standard mot elva Rauma mellom Horgheim og Fantebrauta. Gang- og sykkelvegen får redusert bredde (ned mot 2 meter), uten belysning og blir ikke vinterbrøytet. Den gamle vegsløyfa ved Fantebrauta kan benyttes til parkering for friluftsaktiviteter.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten bedres ved utretting av kurver og gjennomføring av rassikringstiltak og tiltak langs vegens sideområder. Rasvollen reduserer sannsynligheten for at store biler kan tvinges ut av vegen fra skredvind når Dølsteinfonna går.

Mange ulykker skjer ved utforkjøring eller i tilknytning til kryss og avkjørsler. Det er derfor lagt stor vekt på utforming av sideterrenget. Høye vegfyllinger og farlige sidehindre blir beskyttet med rekkverk.