Byggingen av 240m lang løsmassetunnel og ny rasvoll har forbedret framkommeligheten og trafikksikkerheten på E136 gjennom Romsdalen.

Europaveg 136 er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Daglig kjører det 1800 biler der og nesten 30 prosent er tungtransport.

Fantebrauta og Dølsteinfonna i Romsdalen er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men det er like stor fare at lufttrykket fra skredet sammen med dårlig sikt som følge av snøskyen, fører til at trafikantene kan miste kontrollen på kjøretøyet. Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Fantebrauta
Ved Fantebrauta er det bygd en 240m lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen er det bygd voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet for å opprettholde og muligens redusere sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Dølsteinfonna
Dølsteinfonna har tidligere vært delvis sikret med en voll som var ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Vollen var ca. 4 meter høyere enn vegen og 3-8m høyere enn terrenget på skredsiden. Ny voll er 6 meter høyere enn vegbanen og er nærmere inn mot vegen. Sammen med høyere voll gjør dette at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen. Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. Sikten ved snøskred kommer sannsynligvis i liten grad til å forbedres, men med ledelys får kjøretøy en optisk leding. Skadepotensialet til lufttrykket fra snøskred vil sannsynligvis halveres.

Vegen er i hovedsak flat med maksimal stigning på 2%. Det er bygd ny bru/kulvert over Åsgrova og ved Horgheimsfyllinga. Denne er bygd så langt ovenfor og nedenfor E136 at områdene øst og vest for Årsgrova får tilknytning. For å bedre trafikksikkerheten er antall direkte avkjørsel til ny E136 redusert.

Sommertilbud til gående og syklende
Det er lagd en gang- og sykkelveg mot elva Rauma mellom Horgheim og Fantebrauta. Gang- og sykkelvegen får redusert bredde (ned mot 2 meter), uten belysning og blir ikke vinterbrøytet. Den gamle vegsløyfa ved Fantebrauta kan benyttes til parkering for friluftsaktiviteter.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten er bedret ved utretting av kurver og gjennomføring av rassikringstiltak og tiltak langs vegens sideområder. Rasvollen reduserer sannsynligheten for at store biler kan tvinges ut av vegen fra skredvind når Dølsteinfonna går.

Mange ulykker skjer ved utforkjøring eller i tilknytning til kryss og avkjørsler. Det er derfor lagt stor vekt på utforming av sideterrenget. Høye vegfyllinger og farlige sidehindre blir beskyttet med rekkverk.