Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for strekningen på E14 fra Forra bru til avkjøringen til Sona bru, en strekning på 4,2 km. Strekningen har i dag en del krappe kurver, smal veg, lite rekkverksrom, mange enkeltavkjørsler og gjennomgående dårlig bæreevne.

Planarbeidet omfatter utbedring til vegnormalstandard og fjerning av de mest trafikkfarlige avkjørslene. Det skal også tilrettelegges for en kontrollplass på strekningen.