Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for å få en sammenhengende gang- og sykkelveg langs E14 på strekningen fra Stjørdal til Hegramo. I tillegg skal tiltak på E14 vurderes for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantgrupper på strekningen.