Formålet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikanter. Kartet viser strekningen hvor det skal planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

Kart over planområdet - E14 Stjørdal-Hegramo
 

I samråd med Stjørdal kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning (§§ 6-10). Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli omtalt i planbeskrivelsen.

Innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 20. april 2019. Send det til oss skriftlig til:

Kontakt

Videre prosess

Statens vegvesen utarbeider et forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget vil bli sendt på høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre interessenter som blir berørt av forslaget. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget. Planforslaget sendes deretter Stjørdal kommune for behandling og vedtak.