Statens vegvesen Region sør sendte forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning til kommunene Hole og Ringerike 14. desember 2012. Formannskapet i Ringerike og Plan- og miljøstyret i Hole førstegangsbehandlet saken 22. januar 2013. De vedtok da å sende planforslag for alternativ A1a og A12a i grønn korridor, samt alternativ A1b og A12b i blå korridor, på høring og legge dem ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader ble satt til 14. mars 2013.

Det kom inn 81 merknader til planforslagene og konsekvensutredningen. Statens vegvesen har oppsummert og kommentert alle merknadene i en egen rapport som ble sendt kommunene Hole og Ringerike 1. oktober 2013.

Det har kommet innsigelser til alle planforslagene som var på høring/offentlig ettersyn. Derfor vil saken sannsynligvis gå til Miljøverndepartementet for en avklaring av innsigelsene etter behandlingen i kommunene.

Nedenfor kan du laste ned forslagene til kommunedelplan, konsekvensutredningen og temarapporter som utdyper enkelttemaer i konsekvensutredningen. Du kan også laste ned rapporten der Vegvesenet oppsummerer og kommenterer alle merknader, samt reviderte forslag til kommunedelplan. Det er ikke gjort endringer på vegløsningene i de reviderte planforslagene. Det nye er at hensynssoner knyttet til snøras, steinras, leire og flom er tatt med på plankartene.