Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

 Oppdragsbrev til JBV og SVV

 Etter drøftinger i regjeringen, ber Samferdselsdepartementet Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging etter plan- og bygningsloven av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss.

Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen:

  • Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss gjennomføres i utgangspunktet som fellesprosjekt.
  • Planprosessen gjennomføres som statlig plan.
  • Planprosessen starter rett på reguleringsplan. Det utarbeides ikke kommunedelplan.
  • Åsa-alternativet for jernbanetrasé legges bort. Videre planlegging tar utgangspunkt i korridor over Kroksund.

Transportetatenes traséforslag legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. For delstrekning 4 gjennomføres det et forprosjekt som utreder Helgelandsmoen-, Busund- og Monserudalternativene (4e, 4f og 4g). Trasé for delstrekning 4 besluttes i forbindelse med fastsetting av planprogrammet for reguleringsplanen.

Felles planlegging

I tidligere overordnede utredninger anbefaler transportetatene felles planlegging og utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen. Samferdselsdepartementet ber etatene utarbeide et felles planforslag. Den eksterne kvalitetssikringen som har vært gjennomført peker imidlertid på at et felles utbyggingsprosjekt for veg og bane kan øke kompleksiteten, og dermed risikoen for tilleggskostnader.

Samferdselsdepartementet ber derfor transportetatene vurdere dette nærmere før det tas endelig stilling til utbyggingsorganisasjon. Hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging skal prioriteres i det videre arbeidet. Departementet påpeker at det er viktig at etatene planlegger med fokus på kostnadskontroll.

 Kostnader

Kostnadsanslagene for veg- og baneprosjektene som er utarbeidet i de tre delutredningene av hhv. 13. juni 2014, 31. oktober 2014 og 31. januar 2015 og tilhørende ekstern kvalitetssikring av Ringeriksbanen, skal være førende for den videre planleggingen av prosjektet.

Samferdselsdepartementet ber om å bli orientert dersom det i den videre planleggingen kommer fram momenter som kan bidra til en vesentlig endring i kostnaden. Den skisserte framdriftsplanen fra delutredning 2 for de ulike fasene i planleggingen av prosjektet, legges til grunn for planarbeidet. Dette innebærer en ambisjon om byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024.