Statens vegvesen Region sør skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for E16 mellom Skaret i Hole kommune og Hønefoss i Ringerike kommune. Mer nøyaktig avgrenses strekningen som skal planlegges av Skaret tunnel på Skaret og enten av krysset på Hvervenmoen eller av krysset i Styggedalen utenfor Hønefoss. Målt langs dagens veg er strekningen ca. 23-25 km (avhengig av sluttpunkt utenfor Hønefoss).

Dagens E16 har en trafikkmengde på ca. 11 000 kjøretøyer i døgnet nord for Skaret og ca. 15 000 kjøretøyer per døgn sør for Hønefoss (tellinger i 2008). Vegen har to kjørefelt, med noen strekninger med tre felt. Særlig på enkelte delstrekninger har vegen lav standard i forhold til trafikkmengden.

I Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010-2019 (s. 235 og 236) står blant annet følgende om E16:

Den gjenværende strekningen mellom Skaret og Hønefoss har svært variabel standard. Det foreligger ingen konkrete planer for utbygging av denne strekningen. Regjeringen legger derfor opp til at det i løpet av perioden 2010-2013 blir utarbeidet planer for strekningen og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med lokale myndigheter.

Trafikkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til firefeltsveg på hele strekningen Oslo – Hønefoss.

Det er med bakgrunn i dette Statens vegvesen Region sør har satt i gang arbeidet fram mot kommunedelplan for vegen.