Statens vegvesen Region sør sendte forslag til planprogram for E16 Skaret-Hønefoss til kommunene Hole og Ringerike 10. mai 2010. Etter politisk førstegangsbehandling i kommunene utarbeidet Vegvesenet en revidert utgave av planprogrammet, datert 29. juni 2010.

Kommunene sendte forslaget til planprogram på høring og la det ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 1. oktober 2010. Kommunene og Vegvesenet gjennomførte i samarbeid to åpne møter i høringsperioden, 7. september i Hole kommune og 8. september i Ringerike kommune.

Etter merknadsfristen sendte kommunene innkomne merknader til Vegvesenet for behandling. Vegvesenet samarbeidet med kommunene i behandlingen. Sammendrag av alle merknadene og Vegvesenets kommentarer til merknadene kan du lese i dokumentet ”Merknader og kommentarer E16 Skaret–Hønefoss” som kan lastes ned nederst på denne siden. Som vedlegg til denne rapporten kan du også laste ned alle innkomne merknader i sin helhet (vedlegg 1) og en fil som viser alle justeringer som ble gjort i planprogrammet som følge av innkomne merknader (vedlegg 2).

7. februar 2011 sendte Vegvesenet et revidert forslag til planprogram til de to kommunene for politisk andregangsbehandling og fastsettelse. Planprogrammet ble fastsatt av Ringerike kommunestyre 31. mars 2011 og av Hole kommunestyre 11. april 2011. Vedtakene var enstemmige i begge kommuner. Det fastsatte planprogrammet kan lastes ned nederst på siden.