Da arbeidet fram mot kommunedelplan med konsekvensutredning ble startet i 2007, var noe av det første som ble gjort en registrering av hvilke verdier som finnes i det aktuelle området for temaene naturmiljø, naturressurser (inkl. landbruk), nærmiljø/friluftsliv, landskapsbilde og kulturminner. Rapportene ble utarbeidet av konsulenter engasjert av Vegvesenet, og inneholder en registrering, en vurdering av verdi ut fra gitte kriterier, og en vurdering av sårbarhet ved veginngrep.

Som en følge av idéseminaret som ble arrangert i 2007, måtte planområdet utvides. For tre av tilfellene ble analyse av tilleggsområdet utført av de samme konsulentene, og de opprinnelige rapportene ble utvidet. For to av temaene, kulturmiljø og landskapsbilde, ble tilleggsutredningene gjort av andre enn de som hadde gjort de første utredningene. For disse temaene foreligger det derfor to rapporter per tema, en for den opprinnelige utredningen og en for tilleggsutredningen.

Tidlig i 2008 ble planleggingen stoppet. De fleste verdi- og sårbarhetsanalysene ble likevel sluttført, men tilleggsanalysen av landskapsbilde ble først fullført i 2010.

Verdi- og sårbarhetsanalysene er et grunnlag for konsekvensutredningen. Fordi analysene er gjort tidlig i arbeidet med prosjektet og er på et overordnet nivå, vil det sannsynligvis bli behov for supplerende analyser i forbindelse med konsekvensutredningen.

Vegløsninger om Åsa (gul korridor) kom inn i planleggingen på et senere tidspunkt enn de øvrige løsningene. Dette området dekkes derfor ikke av verdi- og sårbarhetsanalysene. Gul korridor er med i det fastsatte planprogrammet, vil de nødvendige registreringene i området blir gjort som en del av arbeidet med konsekvensutredningen. Tilleggsanalysene for Åsa-området blir lagt ut på denne siden etter hvert som de blir ferdige.

Alle verdi- og sårbarhetsanalysene kan lastes ned nedenfor. Vær oppmerksom på at dette er store filer, slik at nedlastingen kan ta lang tid, avhengig av kapasiteten på din internettforbindelse.