Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen. Prosjektert inngår også som del av Ferjefri E39. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen.

I Nasjonal transportplan 2018–29 ligger disse delstrekningene inne som to separate prosjekt. De kan gjerne gjennomføres som byggetrinn på ulike tidspunkt, men funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se disse løsningene samlet i en felles kommunedelplanprosess.