Planprogrammet som lå ute til høring sommeren 2019, ble først justert på grunnlag av de merknader og uttalelser som kom inn i høringsperioden, før det ble sendt over til sluttbehandling i kommunen. Og nå sist ble det rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak. Alle endringene er kommentert i innledningen i fastsatt planprogram.

Bystyrets vedtak, fastsatt planprogram i samsvar med bystyrets vedtak og alle saksdokumenter ligger som vedlegg til denne siden.