Den 16. mai gjorde Byrådet i Bergen kommune vedtak om oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E16/E39 på strekningane Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, og at framlegg til planprogram vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.

Vi ønskjer innspel og merknader til planarbeidet. Dette må sendast skriftleg til:

Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller
e-post til firmapost-vest@vegvesen.no.

Frist for merknader og innspel er måndag 29. juli 2019.

Planarbeidet er delt i to faser:

Fase 1 Planprogram med silingsrapport
Fase 2 Kommunedelplan med konsekvensutredning

Statens vegvesen er tiltakshavar. Bergen kommune er planmynde og skal fastsette planprogrammet når det har vore på høyring.