Mulig videre framdrift til vedtak av kommunedelplan

  • Åpent informasjonsmøte/folkemøte i slutten av august 2020. 
    – Dato, tidspunkt og sted vil bli annonsert i lokale medier og på prosjektets hjemmeside. Statens vegvesen vil presentere planforslaget og anbefalinger, samt svare på spørsmål. 
  • Første-gangs behandling av høringsforslag og vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring i Bergen kommune - september 2020. 
  • Offentlig ettersyn og høring - oktober–november 2020.
    – I høringsperioden på 6 uker vil alle kunne komme med merknader til de alternative løsningene og til de konsekvensutredningene som er gjort. 
  • Gjennomgang merknader, kommentering, endring av planforslag november-desember 2020 
  • Oversending av endelig planforslag til sluttbehandling i Bergen kommune forhåpentligvis før jul 2020. Sluttbehandling og vedtak av traséløsning vinter/vår 2021 avhengig av Bergen kommune sin framdrift for den politiske behandlingen.