Forslag til planprogram for kommunedelplan og konsekvensutgreiing E16/E39 Arna låg ute til høyring og offentleg ettersyn frå  25 mai til 29 juli 2019. Det kom inn 19 høyringsuttaler frå offentlege høyringsinstansar og 37 merknader frå private grunneigarar, lag og foreiningar, interessegrupper mm. Statens vegvesen har summert opp og kommentert alle uttale og merknader. Dette er samla i eit notat som kan lastast ned under.

Forslag til planprogram er revidert som følgje av innkomne merknader og uttale.