Planprogrammet som lå ute til høring sommeren 2019, ble først justert på grunnlag av de merknader og uttalelser som kom inn i høringsperioden, før det ble sendt over til sluttbehandling i kommunen. Og nå sist ble det rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak. Alle endringene er kommentert i innledningen i fastsatt planprogram.

Bystyrets vedtak, fastsatt planprogram i samsvar med bystyrets vedtak og alle saksdokumenter ligger som vedlegg til denne siden.

Status for videre arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning

Vi har fram til slutten av januar jobbet videre med kommunedelplanen og konsekvensutredningen i samsvar med den versjonen av planprogram som ble oversendt til sluttbehandling i slutten av november 2019. Etter at bystyret fattet vedtaket, har bystyrets vedtak og fastsatt planprogram med de tilleggsutredninger de ønsket, blitt lagt til grunn for planarbeidet.

Ønske om tilleggsutredninger har ført til litt forsinkelser av planarbeidet, men vi håper å klare å få ferdig forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning primo mai 2020. Alle alternativene blir utredet på samme måte og med samme grunnlag.

Vi håper at planforslaget kan bli lagt ut på høring før sommerferien, men dette er avhengig av framdriften for saksbehandlingen i Bergen kommune. Det vil bli holdt nye informasjonsmøter i forbindelse med høringen.