Statens vegvesen har sendt brev til Bergen kommune datert 17.08.2018 om oppstart av planarbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for angjeldende vegparseller. Kopi av brevet kan leses her (PDF).

Medvirkning - innspill

Vi vil gjerne ha innspill til det planarbeidet som nettopp er startet opp. Det kan gjelde opplysninger vedr:

  • Eksisterende forhold – verneverdier og bruksverdier i den østre korridoren
  • Spesielle lokale grunnforhold eller andre lokale forhold som kan ha betydning for mulig framføring av veganlegg
  • Innspill til traséløsninger
  • Innspill til evt. deponier av overskuddsmasser. Vi regner med at andel tunnel i løsningene blir forholdsvis høy, og da trenger vi hjelp til å finne gode deponiområder som kan ha en samfunnsnyttig bruk når veganlegget er ferdig.

Innspill kan sendes til firmapost-vest@vegvesen.no eller til lilli.mjelde@vegvesen.no

Statens vegvesen vil holde internettsiden oppdatert når det gjelder planarbeidet og framdriften. Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i planprosessen.

Høringer

Det blir to offentlige høringer i planarbeidet der alle har anledning til å komme med innspill og merknader til planprosjektet.

Første høring vil være i forbindelse forslag til planprogram og grovsilingsrapport. Statens vegvesen vil i samarbeid med Bergen kommune, ha åpne møter der vi informerer om de vurderte traséalternativene, grovsilingen og forslag til traséalternativ som skal vurderes videre i kommunedelplanarbeidet og konsekvensutredningen. På møtene vil det være anledning til å komme med innspill. Det vil også være anledning til å komme med skriftlige merknader og innspill fram til en nærmere angitt høringsfrist. Dette vil bli annonsert både på internett og i pressen.

Andre høring er etter at forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning er sendt inn til kommunen. Da legges plansaken ut til offentlig høring / offentlig ettersyn med påfølgende åpne møter. Medvirkning i denne fasen kommer vi tilbake til senere.