Planarbeidet og planprosessen skal gjøres i samsvar med PBL (§4 og §11) og forskrift for konsekvensutredninger (01.07.2017).

Fase 1 Planprogram (PBL §4-1), med silingsrapport

Planprogrammet omfatter opplegg og omfang for KU og kommunedelplan og avklare:

 • Hensikt, og mål for planarbeidet
 • Overordnede rammer og forutsetninger
 • Omtale av tiltaket, området og viktige problemstillinger
 • Beskrivelse av alternativ som anbefales utredet videre i kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU)Vedlegg silingsrapport
 • Program for utredninger, og metoder for å skaffe nødvendig kunnskap
 • Beskrivelse av planprosessen med framdriftsplan, og opplegg for medvirkning

For å komme fram til hvilke traséalternativ som skal utredes, har arbeidet med planprogram hatt en innledende silingsfase som er oppsummert i egen silingsrapport datert 24.01.2019.

Planprogrammet med vedlegg ble lagt på høring 25 mai til 29 juli 2019. Samtidig ble det meldt om oppstart av kommunedelplanarbeidet. Fastsatt planprogram er grunnlaget for videre arbeid med KU og KDP.

Fase 2 Kommunedelplan med KU (PBL § 4-2 og §11)

Arbeidet med selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen tar utgangspunkt i planprogrammet, de uttalelser og merknader som kommer inn i høringsperioden, og vedtak som fastsetter planprogrammet.

Traséalternativene skal videreutvikles i arbeidet med kommunedelplanen. Utviklingen skal tilstrebe oppnåelse av prosjektets effektmål med vurdering av kostnader og nytte samt redusere konsekvenser for de ikke-prissatte tema.

 • Vegstandard og utforming av vegsystemet. Endelig fastsetting av vegstandard med fartsgrense og krysstyper må fastsettes i samråd med Vegdirektoratet.
 • Trafikk og transportvurderinger.
  Løsninger for kollektivtransport, gang- og sykkeltransport.
 • Støy- og luftforurensning – beregninger.
 • Geologi og geoteknikk – grunnforhold.
 • Massehåndtering.

De anbefalte traséalternativene skal utredes etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven og vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse, og sammenstilles i samsvar med metode omtalt i Statens vegvesen sin håndbok (hb) V712. 

 • Få fram de transportøkonomiske virkningene tiltaket vil ha. Her inngår blant annet beregning av nytte for trafikanter og transportbrukere, investeringskostnader,  ulykkeskostnader, støy og luftforurensning, klimagassutslipp mm -  prissatte konsekvenser i KU.
 • Konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser - ikke prissatte konsekvenser i KU
 • Oversikt over risikobilde – Trafikk- og tunnelsikkerhetsanalyse –      Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS).
 • Vurdering av arealbruksendringer og andre regionale og lokale virkninger.
 • Arkitekturstrategi.
 • Måloppnåelse.
 • Sammenstilling og oppsummering.
 • Statens vegvesen sin anbefaling til valg av alternativ:

Framdrift planarbeid

Fase 1 Planprogram og grovsilingsrapport

 • Forslag til planprogram med silingsrapport oversendt Bergen kommune 24.01.2019
 • Høring av planprogram med silingsrapport 25 mai til 29 juli 2019
 • Revidert planprogram etter høring oversendt til Bergen kommune 05.11.2019
 • Fastsatt planprogram av Bergen kommune forhåpentligvis primo 2020

Fase 2 Kommunedelplan med  konsekvensutredning (KU)

 • Forslag til kommunedelplan med KU legges forhåpentligvis ut til offentlig høring medio 2020.
 • Vedtatt kommunedelplan med KU i årsskiftet 2020/2021.

Denne stramme framdriften forutsetter tett oppfølging både fra tiltakshaver, planmyndighet og andre samarbeidsparter.

Medvirkning - innspill

Vi vil gjerne ha innspill til planarbeidet. Det kan gjelde opplysninger vedr:

 • Eksisterende forhold – verneverdier og bruksverdier i planområdet
 • Spesielle lokale grunnforhold eller andre lokale forhold som kan ha betydning for mulig framføring av veganlegg
 • Er alternativene som er foreslått utredet etter konsekvensutrednings-forskriften, de rette alternativene?
 • Blir utredningsplikten innfridd med de tema som er omtalt i utredningsprogrammet?
 • Er det andre forhold som er særlig relevante som beslutningsgrunnlag, og som dermed bør omtales i konsekvensutredningen?
 • Innspill til ev. deponier av overskuddsmasser. Vi regner med at andel tunnel i løsningene blir forholdsvis høy, og da trenger vi hjelp til å finne gode deponiområder som kan ha en samfunnsnyttig bruk når veganlegget er ferdig.

Innspill kan sendes til firmapost-vest@vegvesen.no eller til lilli.mjelde@vegvesen.no

Statens vegvesen vil holde internettsiden oppdatert når det gjelder planarbeidet og framdriften. Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i planprosessen.

Høringer

Det blir to offentlige høringer i planarbeidet der alle har anledning til å komme med innspill og merknader til planprosjektet.

Første høring har vært i forbindelse med forslag til planprogram og silingsrapport våren 2019. Statens vegvesen hadde i samarbeid med Bergen kommune, åpne møter der vi informerte om de vurderte traséalternativene, silingen og forslag til traséalternativ som skal vurderes videre i kommunedelplanarbeidet og konsekvensutredningen. På møtene vil det være anledning til å komme med innspill. Det vil også være anledning til å komme med skriftlige merknader og innspill fram til en nærmere angitt høringsfrist. Dette vil bli annonsert både på internett og i pressen.

Andre høring er etter at forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning er sendt inn til kommunen. Da legges plansaken ut til offentlig høring / offentlig ettersyn med påfølgende åpne møter. Medvirkning i denne fasen kommer vi tilbake til senere.