Planarbeidet og planprosessen skal gjøres i samsvar med PBL (§4 og §11) og forskrift for konsekvensutredninger (01.07.2017).

Fase 1 Planprogram (PBL §4-1), med silingsrapport

Planprogrammet omfatter opplegg og omfang for KU og kommunedelplan og avklare:

 • Hensikt, og mål for planarbeidet
 • Overordnede rammer og forutsetninger
 • Omtale av tiltaket, området og viktige problemstillinger
 • Beskrivelse av alternativ som anbefales utredet videre i kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU)Vedlegg silingsrapport
 • Program for utredninger, og metoder for å skaffe nødvendig kunnskap
 • Beskrivelse av planprosessen med framdriftsplan, og opplegg for medvirkning

For å komme fram til hvilke traséalternativ som skal utredes, har arbeidet med planprogram hatt en innledende silingsfase som er oppsummert i egen silingsrapport datert 24.01.2019.

Planprogrammet ble fastsatt av Bergen bystyre 29.01.2020. Fastsatt planprogram er grunnlaget for videre arbeid med KU og KDP.

Fase 2 Kommunedelplan med KU (PBL § 4-2 og §11)

Arbeidet med selve kommunedelplanen og konsekvensutredningen tar utgangspunkt i planprogrammet, de uttalelser og merknader som er kommet inn i høringsperioden, og vedtak som fastsetter planprogrammet.

Traséalternativene skal videreutvikles i arbeidet med kommunedelplanen. Utviklingen skal tilstrebe oppnåelse av prosjektets effektmål med vurdering av kostnader og nytte samt redusere konsekvenser for de ikke-prissatte tema.

 • Vegstandard og utforming av vegsystemet. Endelig fastsetting av vegstandard med fartsgrense og krysstyper må fastsettes i samråd med Vegdirektoratet.
 • Trafikk og transportvurderinger.
  Løsninger for kollektivtransport, gang- og sykkeltransport.
 • Støy- og luftforurensning – beregninger.
 • Geologi og geoteknikk – grunnforhold.
 • Massehåndtering.

De anbefalte traséalternativene skal utredes etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven og vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse, og sammenstilles i samsvar med metode omtalt i Statens vegvesen sin håndbok (hb) V712. 

 • Få fram de transportøkonomiske virkningene tiltaket vil ha. Her inngår blant annet beregning av nytte for trafikanter og transportbrukere, investeringskostnader,  ulykkeskostnader, støy og luftforurensning, klimagassutslipp mm – prissatte konsekvenser i KU.
 • Konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser - ikke prissatte konsekvenser i KU
 • Oversikt over risikobilde – Trafikksikkerhetsanalyse, Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
 • Vurdering av arealbruksendringer og andre regionale og lokale virkninger.
 • Arkitekturstrategi.
 • Måloppnåelse.
 • Sammenstilling og oppsummering.
 • Statens vegvesen sin anbefaling til valg av alternativ:

Framdrift planarbeid

Fase 1 Planprogram og grovsilingsrapport

 • Forslag til planprogram med silingsrapport oversendt Bergen kommune 24.01.2019
 • Høring av planprogram med silingsrapport 25 mai til 29 juli 2019
 • Revidert planprogram etter høring oversendt til Bergen kommune 05.11.2019
 • Fastsatt planprogram av Bergen kommune 29.01.2020

Fase 2 Kommunedelplan med  konsekvensutredning (KU)

 • Forslag til kommunedelplan med KU legges forhåpentligvis ut til offentlig høring medio 2020.
 • Vedtatt kommunedelplan med KU i årsskiftet 2020/2021.

Denne stramme framdriften forutsetter tett oppfølging både fra tiltakshaver, planmyndighet og andre samarbeidsparter.

Medvirkning - innspill

Vi vil gjerne ha innspill til planarbeidet. Det kan gjelde opplysninger vedr:

 • Eksisterende forhold – verneverdier og bruksverdier i planområdet
 • Spesielle lokale grunnforhold eller andre lokale forhold som kan ha betydning for mulig framføring av veganlegg
 • Er alternativene som er foreslått utredet etter konsekvensutrednings-forskriften, de rette alternativene?
 • Blir utredningsplikten innfridd med de tema som er omtalt i utredningsprogrammet?
 • Er det andre forhold som er særlig relevante som beslutningsgrunnlag, og som dermed bør omtales i konsekvensutredningen?
 • Innspill til ev. deponier av overskuddsmasser. Vi regner med at andel tunnel i løsningene blir forholdsvis høy, og da trenger vi hjelp til å finne gode deponiområder som kan ha en samfunnsnyttig bruk når veganlegget er ferdig.

Innspill kan sendes til firmapost@vegvesen.no eller til lilli.mjelde@vegvesen.no

Statens vegvesen vil holde internettsiden oppdatert når det gjelder planarbeidet og framdriften. Vi håper vi kan ha god dialog med både offentlige etater og private beboere, grunneiere og interessegrupper i planprosessen.

Høringer

Det blir to offentlige høringer i planarbeidet der alle har anledning til å komme med innspill og merknader til planprosjektet.

Første høring har vært i forbindelse med forslag til planprogram og silingsrapport våren 2019. Statens vegvesen hadde i samarbeid med Bergen kommune, åpne møter der vi informerte om de vurderte traséalternativene, silingen og forslag til traséalternativ som skal vurderes videre i kommunedelplanarbeidet og konsekvensutredningen. På møtene vil det være anledning til å komme med innspill. Det vil også være anledning til å komme med skriftlige merknader og innspill fram til en nærmere angitt høringsfrist. Dette vil bli annonsert både på internett og i pressen.

Andre høring er etter at forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning er sendt inn til kommunen. Da legges plansaken ut til offentlig høring / offentlig ettersyn med påfølgende åpne møter. Medvirkning i denne fasen kommer vi tilbake til senere.