Statens vegvesen har gjort en del planarbeid for ny E16 mellom Nybakk i Nes kommune og Slomarka i Sør-Odal. Kommunedelplan, alternativ nord. for E16 Nybakk-Slomarka ble vedtatt i Nes og Sør-Odal kommunestyre henholdsvis 22. mai 2003 og 17. februar 2004.

Planprogram for E16 Akershus grense - Slomarka

Forslaget til planprogram for ny E16 gjennom Sør-Odal kommune, på strekningen Akershus grense-Slomarka, ble vedtatt av kommunestyret 10.februar 2015.

Glåmdalen skrev følgende reportasje etter at formannskapet anbefalte planen 27.01.15.

Her kan du lese forslaget til  planprogram  og se en presentasjon av planen med illustrasjoner og kart.

Planprogram for E16 Nybakk - Hedmark grense

Ullensaker og Nes kommuner vedtok 11. mars 2014 planprogrammet for E16 Nybakk-Hedmark grense. Samtidig fattet Nes kommune nytt vedtak om plassering av vegtraseen. Se KART og VIDEO av den nye E16-traseen her.

I ettertid ba Nes kommune om utredning av et sørlig E16-alternativ ved Herbergåsen, i tillegg til det nordlige alternativet som kommunestyret vedtok 11.mars 2014.

Arbeidet med planprogrammet for Nybakk-Hedmark grense startet i 2012, med pålegg fra Miljøverndepartementet om å vurdere nye løsninger som bedre ivaretok hensynet til jordvern, nærmiljø og støy. Et forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig høring våren 2013, og et bearbeidet forslag ble presentert for vertskommunene i begynnelsen av 2014.

Aktuelle plandokument og høringsuttalelser kan lastes ned fra menyen på høyre side.

Reguleringsplan

Statens vegvesen har utarbeidet tekniske planer og forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for E16 Nybakk-Slomarka. Forsalget innebærer firefelts motorveg med tilhørende toplanskryss, forbindelsesveier, nødvendige omlegginger av lokalveger samt gang- og sykkelveger. Det gjenstår kun noe mindre arbeid før forslag til reguleringsplan kan legges ut på offentlig høring.

Som følge av at byggekostnadene for strekningen Nybakk-Slomarka økte med 1,9 milliarder kroner til 7,1 milliarder kroner, ba Samferdselsdepartementet i 2017 om ny gjennomgang av E16-prosjektet med tanke på kostnadskutt. Denne gjennomgangen måtte gjøres før arbeidet med reguleringsplanene for Nybakk-Slomarka sluttføres. En ekspertgruppe i Statens vegvesen leverte i desember 2017 sitt forslag til kostnadsreduserende tiltak.  

E16-prosjektet er ikke prioritert i første del av ny Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, det vil si perioden 2018-2021, og er heller ikke foreslått fullfinansiert i løpet av perioden 2018-2029.

Denne VIDEOen viser hvordan E16 er planlagt på strekningen Nybakk-Hedmark grense.

En informasjonsbrosjyre sier mer om de foreløpige planene (selv om datoene ikke lenger er riktige)

Kommunestyrene må til slutt godkjenne planarbeidet før Stortinget kan bevilge de nødvendige midlene til utbygging. Uten godkjente reguleringsplaner stopper prosessen opp.