Kløfta-Kongsvinger
Utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger finansieres av statlige midler og bompenger. Selv om st. prp. nr. 47 (2003-2004) kun omtaler strekningen Kløfta-Nybakk, legger stortingsproposisjonen opp til at hele utbyggingen av rv. 2 (nå E16) fra Kløfta til Kongsvinger delvis skal finansieres med bompenger.

Strekningen Kløfta-Kongsvinger er delt inn i følgende fire utbyggingsstrekninger:

Kløfta-Nybakk
Siste godkjente kostnadsoverslag er på 640 millioner kroner i 2006-verdi jamfør st.prp. nr. 1 (2005-2006). Bompengeinnkrevingen startet i forbindelse med åpningen av strekningen i 2007. Strekningen var ferdig nedbetalt i 2017 og bilistene hadde til sammen betalt inn 617 millioner kroner i bomstasjonen ved Nybakk.

Nybakk-Herbergåsen-Slomarka
Totalkostnaden for denne strekningen med grunnlag i forslag til reguleringsplan er 7.242 millioner kroner i 2018-verdi.

Slomarka-Kongsvinger
Denne strekningen åpnet i 2014 og hadde en kostnadsramme på 2.650 millioner kroner i 2014--verdi. Bompengeinnkrevingen på strekningen startet i april 2015.

Du finner mer informasjon om takster og hvordan innkrevingen i bomstasjonene mellom Slomarka og Kongsvinger fungerer på www.kongsvingervegen.no.