Stortinget har vedtatt at utbyggingen av E16 Slomarka-Kongsvinger skal delfinansieres med bompenger. I Stortingsproposisjon 104 S fremgår det at bomstasjoner skal bygges på to sider av Glomma, ved Øyset og Åsum.

Bomstasjonen ved Øyset vil ligge på dagens E16, og berører dermed trafikk fra fylkesvei 296 i retning Kongsvinger. Ny E16 skal legges sør for Glomma, og ved Åsum blir det både bomstasjon på europavegen og på fylkesvei 175 som går parallelt.

Etter Stortingets vedtak har plassering av bomstasjonen ved Øyset vært vurdert på nytt, med flytting til Fulukrysset som et alternativ. Men Statens vegvesen velger å holde fast ved Øyset. Dette krever ikke nye kommunale vedtak.

 

Et brev med følgende ordlyd ble 30. januar sendt til de berørte kommunene:

"Vi viser til brev av 11. juli 2013 vedrørende E16 Kongsvinger-Slomarka og flytting av bomstasjon. I brevet anbefalte Statens vegvesen at den planlagte bomstasjonen ved Øyset ble flyttet til området ved Fulukrysset og vi ba om at dette ble tatt opp til behandling i de berørte kommunene og fylkeskommunene. Dette er også blitt gjort.

Statens vegvesen har etter de kommunale vedtakene, hatt en ny gjennomgang av forutsetningene som ble lagt til grunn for anbefalingen (jf. brev av 11. juli 2013). Gjennomgangen har avdekket en del endringer i forutsetningene. Med bakgrunn i dette og usikkerheten rundt avvisningen og helheten i finansieringen, har vi nå konkludert med at bomstasjonen bør stå ved Øyset der den opprinnelig var planlagt og i tråd med Stortingsvedtak av 15. april 2011, jf. Prop. 104 S (2010-2011)."