Forslaget til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud legges ut på ny høring av følgende to grunner:

  • Arealformålet «boligbebyggelse» i Ringerike er endret til LNRF som er i henhold til gjeldende I kommunedelplanen.
  • Arealer til «Annen veggrunn» og «Anleggs- og riggområder» redusert.

Reguleringsplanen for øvrig er uendret. Det innebærer at de viktigste tiltakene i planen fortsatt er:

  • Utbedring av krysset Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering foreslås for å bedre siktforhold,
  • Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.
  • Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.
  • Etablering av trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene. Disse kryssingene foreslå etablert i form av opphevet og belyst fotgjengerfelt.

Høringsfrist og merknader

Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankar og øvrige vedlegg. Du finner dokumentene i tabellen under og på nettsidene til Jevnaker kommune og Ringerike kommune. Dokumentene kan også leses på kommunehusene og bibliotekene i Ringerike og Jevnaker. Merknader til planforslaget kan sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 23. april 2019. Merknader bør merkes med "saksnummer 18-43723".

Spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til Cassandra Mood Hummel på telefon 942 04 449 eller e-post Cassandra.hummel@vegvesen.no.