Statens vegvesen har allerede gjort en rekke forberedelser for den kommende utbyggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Blant annet er ny Kistefossveg er bygget, traseen avskoget og gjort en rekke grunnundersøkelser til den kommende utbyggingen. Forberedelsene til den kommende E16-utbyggingen fortsetter utover høsten.

 

Anskaffe totalentreprenør

En viktig del av forberedelsene til utbyggingen er å skaffe totalentreprenører som skal prosjektere og bygge ny E16. Statens vegvesen har valgt å dele utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum i to parseller, Eggemoen-Åsbygda og Åsbygda-Olum. Det skal gjennomføres en anbudskonkurranse for hver av de to delstrekningene hvor målet er å anskaffe en totalentreprenør til å prosjektere og gjennomføre utbyggingen av E16. Begge konkurransene er kontraktstrategien planlagt lyst ut som totalentrepriser med konkurransepreget dialog etter forutgående prekvalifisering.

I mai ble konkurransen for E16 Eggemoen-Åsbygda lyst ut. Rett før sommerferien ble prekvalifiseringen gjennomført, og firmaene PNC Norge AS, Implenia AS og Kruse Smith Entreprenør AS ble prekvalifisert til å prosjektere og bygge strekningen mellom Eggemoen og Åsbygda. Statens vegvesen vil i løpet av høsten gjennomføre prosess med konkurransepreget dialog. Fasen med konkurransepreget dialog avsluttes med at tilbyderne leverer inn sitt endelige tilbud på nevnte prosjektering og bygging. Dette er ventet å skje ved juletider, og utbyggingen mellom Eggemoen og Åsbygda vil kunne starte i februar 2019.

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide konkurransegrunnlaget for prosjektering og utbygging av strekningen Åsbygda-Olum. Denne konkurransen er planlagt lyst ut tidlig i 2019. På strekningen mellom Åsbygda og Olum vil byggearbeidene starte i andre halvår 2019.

Forberedelser

Det har allerede vært gjennomført noe anleggsvirksomhet knyttet til ny E16 knyttet til avskoging, riving av bygninger, grunnundersøkelser, bygging av Kistefossvegen og omlegging av infrastruktur hvor Jevnaker kommune er byggherre. Utover høsten vil det fortsatt bli foretatt noen supplerende grunnundersøkelser, i tillegg til at omleggingen av infrastruktur i regi av Jevnaker kommune vil fortsette.

Flere plansaker

Statens vegvesen vil utover høsten fortsette arbeidet med å utarbeide to forslag til reguleringsplaner som er relatert til E16-utbyggingen. Den ene reguleringsplanen som er under utarbeidelse er knyttet til trafikksikkerhetstiltak ved Kleggerud. Den andre reguleringsplanen gjelder trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende E16 i Olumslinna. Statens vegvesen tar sikte på å sende planforslagene til politisk sluttbehandling i Jevnaker kommune i løpet av vinteren.

Bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten

Byggingen av E16 vil etter planen starte tidlig i 2019 og ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil åpne for trafikk høsten 2021. Etter ny E16 er åpnet vil det gjennomføres tiltak på fv. 241 og avlastet vegnett i Jevnaker. Disse tiltakene planlegges ferdigstilt i 2022.

Utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikanter.