Planarbeidet med ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen startet opp før jul i 2015. Forslag til kommunedelplan var på offentlig ettersyn i perioden 14. februar til 4. mai 2018.  Statens vegvesen sendte 8. august forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning til Ringerike kommune for sluttbehandling. 

28 merknader og to innsigelser

I høringsperioden kom det inn 28 merknader til planforslaget. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat som kan leses under.

Det kom innsigelser til alle trasealternativene. Fylkesmannen i Buskerud har innsigelse til alternativ A og B på grunn av de store konsekvensene de har på naturmangfoldet til den rødlistede naturtypen ravinedaler. Forsvarsbygg hadde innsigelse til alternativ B og C på grunn av nærføring til Forsvarets anlegg på Eggemoen. Etter dialog med Forsvarsbygg, har Forsvarsbygg trukket sin innsigelse.

Vegvesenet anbefaler alternativ C redusert

I sin oversendelse til Ringerike kommune, anbefaler Statens vegvesen at alternativ C redusert blir vedtatt for videre planlegging og utbygging. Vegvesenet begrunnet anbefalingen med følgende:

  • Alternativet oppfyller prosjektmålene om en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle trafikantgrupper.
  • Nivået på utbyggingskostnadene er betydelig lavere enn de øvrige alternativene.
  • Alternativet gir større fleksibilitet for å se på mulige vegkorridorer for E16 mellom Hensmoen og Ve-krysset (rv.7).
  • Alternativet har positiv netto nytteverdi.

Videre planlegging og utbygging

E16 Nymoen-Eggemoen er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Det er derfor uklart når videre planlegging på strekningen starter.