Hensikten er å legge til rette for utbedring av bussholdeplasser på strekningen Klinkenberg–Olum og bedre trafikksikkerheten i området ved holdeplassene. Planene inngår som del av tiltak på avlastet veg i forbindelse med etablering av ny E16 Eggemoen–Olum.

Planforslaget

Følgende planer som er lagt på denne siden under "Last ned" sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

  • PlanID 0532 79: Holdeplass Klinkenberg
  • PlanID 0532 80: Holdeplass Ragnhildrud–Vestre Olum (2 alternativ)
  • PlanID 0532 81: Holdeplass Østre Olum

Merknader

Har du merknader til planene kan disse sendes skriftlig innen 20. juni 2019 til:

Alle innspill merkes sak 19/26475

Spørsmål kan rettes til Kjersti Moltubakk på e-post kjersti.moltubakk@vegvesen.no