Kommunestyret i Jevnaker vedtok den 5. september 2019 følgende tre reguleringsplaner langs E16 Olumslinna:

Hensikten med planene er å legge til rette for utbedring av holdeplassene og bedre trafikksikkerheten i området ved holdeplassene. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er 31. oktober 2019.