Kommunestyret i Ringerike vedtok det alternativet Statens vegvesen foreslo. Vegvesenet begrunnet alternativ C-redusert slik:

 

  • Alternativet oppfyller prosjektmålene om en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle trafikantgrupper.
  • Nivået på utbyggingskostnadene er betydelig lavere enn de øvrige alternativene.
  • Alternativet gir større fleksibilitet for å se på mulige vegkorridorer for E16 mellom Hensmoen og Ve-krysset (rv.7).
  • Alternativet har positiv netto nytteverdi.

Les vedtaket i Ringerike kommune. Planbeskrivelsen og oppsummering av merknadene kan du leses under.

Videre planlegging og utbygging

E16 Nymoen-Eggemoen er ikke prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Det er derfor uklart når videre planlegging på strekningen starter.