Konkurransen om å prosjektere og bygge E16 Åsbygda-Olum er lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget skal bygge:

 • 10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
 • En kilometer fylkesveg
 • 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveger.
 • 4,5 kilometer traktorveg.
 • 12 stopplommer langs ny E16.
 • 2 nødlommer langs ny E16.
 • Overvann og dreneringssystem langs ny E16.
 • Overvann og dreneringssystem for alle øvrige veger.
 • Omlegging av bekker og vassdrag nødvendig for gjennomføring av prosjektet.
 • 2 planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.
 • 4 busslommer langs eksisterende E16 mellom Jevnaker sentrum og Olum.

Prekvalifisering og fase med konkurransepreget dialog       

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om prosjektering og bygging av E16 Åsbygda-Olum på doffin.no. Ettersom anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering, består anskaffelsesprosessen av to faser. I den første fasen gjennomføres en prekvalifisering hvor Statens vegvesen skal velge tre leverandører som inviteres med videre til fase 2. Interesserte som ønsker å delta i prekvalifiseringen må levere forespørsel om å delta i konkurransen innen 21. mars 2019 klokken 12.00.

I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor leverandørene til slutt leverer inn et endelig tilbud. Denne prosessen vil pågå frem til kontrakt inngås med et firma høsten 2019. Byggearbeidene mellom Åsbygda og Olum vil starte etter at kontrakt er inngått.

Dra veksel på entreprenørenes kompetanse

Totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering er en foreløpig lite brukt anskaffelsesprosedyre. – Grunnen til at vi har valgt denne anskaffelsesformen, er at vi ønsker å gjøre noen avklaringer med aktuelle tilbydere for å fastslå hva som er optimale løsninger innenfor vegoverbygning, brukonstruksjoner, geotekniske løsninger og trafikkavvikling. På disse områdene ønsker vi å dra veksler på entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger som kan behandle prosjektets spesielle utfordringer optimalt, og løsninger som gir redusert vedlikehold, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.

Byggestart i 2019

E16 Åsbygda-Olum er en del av Statens vegvesen sitt utbyggingsprosjekt mellom Eggemoen og Olum. Statens vegvesen inngikk fredag 15. februar kontrakt med PNC om bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Det er ventet at byggingen mellom Eggemoen og Åsbygda starter opp i løpet av få uker. For strekningen Åsbygda-Olum vil byggingen starte tidlig i 2020. Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil tas i bruk sommeren 2022.