Gjennom vedtak av Prop 73S (2017-2018) har Stortinget vedtatt følgende:

 

  • Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum innenfor en kostnadsramme på 3.010 millioner kroner i 2018-verdi.
  • Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum i Buskerud og Oppland. Vilkårene framgår av Prop. 72S (2017-2018).
  • Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Les Stortinget sin behandling av Prop. 72S (2017-2018).

Byggestart tidlig i 2019

Statens vegvesen lyste den 10. mai ut den første kontrakten på bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Med Stortinget sin godkjennelse av Prop. 73S (2017-2018) kan Statens vegvesen fortsette arbeidet med å anskaffe en totalentreprenør som skal bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Videre vil Statens vegvesen i november 2018 lyse ut en konkurranse på prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum.

Dersom alt går etter planen, vil byggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum starte tidlig i 2019. E16 vil etter planen åpne for trafikk i ny trase 2021. Etter at ny E16 er åpnet for trafikk, skal det gjennomføres tiltak på fv. 241 og på avlastet vegnett i Jevnaker. Disse tiltakene vil være ferdigstilt i 2022.

Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten

Formålet med byggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. Ny E16 legges utenom Jevnaker sentrum og nærliggende boligområder og vil slik bedre bomiljøet i Jevnaker.