På bransjemøtet som fant sted på Statens vegvesen sin anleggsrigg på Jevnaker ble det orientert om kommende utlysninger knyttet til utbyggingen av E16 mellom Eggemoen og Olum samt riksveg 4 på Hadeland.

E16-utbyggingen

Stortinget vil i løpet av våren behandle forslag til stortingsproposisjon om finansiering og utbygging av E16 mellom Eggemoen og Olum. Statens vegvesen planlegger å lyse ut den første konkurransen på bygging av E16 mellom Eggemoen og Åsbygda tidlig i mai måned. Konkurransen på bygging av E16 mellom Åsbygda og Olum er planlagt lyst ut i november 2018. Begge kontraktene lyses ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog. Konkurranseformen tar litt tid slik at byggestart vil bli tidlig i 2019.

Det skal også lyses ut noen mindre kontrakter knyttet til E16 Eggemoen-Olum. Dette gjelder gjennomføringen av lokale støytiltak og tiltak på avlastet vegnett. Statens vegvesen planlegger å lyse ut disse konkurransene i 2020 og 2021.

Rv. 4 – utbyggingen

I juli 2017 åpnet etappe 1 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I etappe 2 skal det skje en utbygging på strekningene Roa-Gran grense, Jaren-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken. Utbyggingen på disse strekningene er planlagt startet opp i 2019 og 2020 forutsatt vedtak i Stortinget om finansiering og utbygging. Det skal også lyses ut egne kontrakter for gjennomføringen av støytiltak i Lunner og Gran kommune.

Presentasjon på bransjemøtet

Presentasjonen som ble holdt på bransjemøtet kan lastes ned under.