Forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker torsdag 21. mai 2015. Vedtatt plan og relaterte dokumenter kan lastes ned under.  Reguleringsplanen legger opp til at følgende kan gjøres forutsatt tilstrekkelig finansiering:

  • Ny gang- og sykkelveg/strandpromenade langs nordsiden av vegen på hele strekningen.
  • Utbedring av fortauet langs sørsiden av vegen.
  • Smalere kjørefelt på hele strekningen.
  • Kantsteinstopp for buss ved den planlagte strandpromenaden mellom Hadeland Glassverk og Verkevika, Glassverkvegen ved Jevnaker stasjon, ved Maxbo og i enden av Glassverkvegen vest for krysset ved Gamlevegen.
  • Opphøyde fotgjengeroverganger.
  • Vegbanen under jernbanen ved Hadeland Glassverk senkes med cirka 30 centimeter.
  • Nye og trafikksikre atkomster til Hadeland Glassverk.
  • Ny belysning.
  • Sitteplasser.
  • Estetisk løft med beplanting, kantstein og gatedekke.

I planen er det også foreslått å redusere fartsgrensen fra 50 til 40 kilometer i timen på deler av strekningen. Dette vil bedre forholdene betydelig i forhold til støy og støv i nærområdet.