Detaljreguleringsplan for avlastet veg E16 Verkevika–Toso, planID 64.