Føremålet med planendringa er å etablere permanent deponi i Djupedalen, og ved Eidsbru, i tillegg til nokre andre endringar i planen som følgje av omprosjektering i byggefasen.

Vi ber om å få tilsendt eventuelle merknader til reguleringsplanendringa skriftleg innan 19.12.2019.

Send merknadene til firmapost-vest@vegvesen.no.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Silje Aaberge Aalbu på telefon 57 65 58 04 eller e-post silje.aalbu@vegvesen.no.

Planen er også tilgjengeleg på Vang kommune si heimeside og på kommunehuset i Vang.