Statens vegvesen arbeider for å bygge ut strekningen som en del av prosjektet E16 Filefjell, parallelt med E16 Øye–Eidsbru.

Strekningen er 3,2 km lang. De siste 10 årene er det registrert to ulykker, hvorav én alvorlig. Vegen har høy tungtrafikkandel og en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 1425. Vegen har dårlig bæreevne og smal vegbane uten gul midtlinje. Det er begrenset bebyggelse langs strekningen. Fra Turtnes og østover er E16 utbedret tidligere. Byggeplan foreligger vest for Øye.

Terrenget og omgivelsene tilsier at ny veglinje planlegges langs eksisterende veg. Sammenlignet med i dag vil vegen få utbedret kurvatur og bedre bæreevne. Standardklassen for vegen vil være H2 med vegbredde 8,5 m og fartsgrense 80 km/t. Dette er tilsvarende standard som resten av Filefjell-utbyggingen.

Statens vegvesen vil selv legge forslag til reguleringsplan ut på offentlig ettersyn i henhold til § 3-7 i plan- og bygningsloven, dette for å få en rask fremdrift i planarbeidet. Planmyndigheten har konkludert med at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning og dermed planprogram.

Merknader

Frist for å komme med merknad til oppstartsvarselet vil være fredag 14. august. Merknader sendes:

  • Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller 
  • til firmapost-ost@vegvesen.no, merket med saksnummer 2015063170.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet onsdag 5. august kl. 1800 i Vang kommunehus.

Kontakt: Håkon Håversen, tlf. 24058255, e-post: hakon.haversen@vegvesen.no