Planforslaget innebærer utvidelse av E16 i henhold til dagens krav til geometri og sikkerhet. Den nye vegen følger i hovedsak samme trase som dagens veg. Den nye vegen er dimensjonert etter vegstandard H2 med vegbredde 8,5 m. Videre skal det etableres tre mindre bruer, stikkrenner og overvannshåndtering. Det blir noen mindre omlegginger av avkjørsler til bolig- og fritidsbebyggelse på strekningen slik at disse får tilfredsstillende standard, og alle utkjøringer sikres med frisiktsoner.

Det ble varslet planoppstart den 08.06.2015 med merknadsfrist 14.10.2015 iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Det kom inn tre merknader. Det foreligger et sammendrag av merknadene i planbeskrivelsen med kommentarer fra Statens vegvesen.

Med medhold i plan- og bygningsloven § 3-7 legges derfor planforslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 10. november til 22. desember 2015.

Plandokumentene

  • Som vedlegg nederst på siden, under "Last ned"

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 22. desember 2015 til:

  • Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer eller 
  • til firmapost-ost@vegvesen.no, merket med saksnummer 15/205500

Åpent møte

I forbindelse med offentlig ettersyn inviteres det til åpent møt om planen onsdag 9. desember kl 1730 i kommunehuset i Vang.

Kontakt 

Håkon Håversen, tlf. 24058255, e-post: hakon.haversen@vegvesen.no