Med medhold i plan- og bygningsloven § 3-7 legges planforslaget på nytt ut til offentlig ettersyn, i perioden 20. januar til 16. februar 2015.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg på denne siden, se under "Last ned"
  • på rådhuset i Vang

Aktuelle offentlige etater og berørte grunneiere tilskrives.

Merknadsfrist

Merknader til planforslaget må sendes innen 16. februar 2015 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
e-post firmapost-ost@vegvesen.no

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til Håkon Håversen, tlf. 24 05 82 55