Med medhold i plan- og bygningsloven § 3-7 legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 11. juli til 5. september 2014.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • på rådhuset i Vang

Aktuelle offentlige etater og berørte grunneiere tilskrives.

Merknader til planforslaget sendes til

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer innen 5. september 2014.

Eventuelle spørsmål rettes til Håkon Håversen, tlf. 24 05 82 55.