E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen: fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Strekningen E16 Skaret - Høgkastet er den eneste delstrekningen som er planlagt og skal gjennomføres som et eget vegprosjekt i regi av Statens vegvesen.

Om prosjektet

E16 skal utvides fra to- til firefelts veg, med fartsgrense 110 km/t, på strekningen. Den nye vegen blir liggende i og nær dagens E16. I tillegg blir deler av dagens E16 endret til lokalveg mellom fv. 285 ved Homledal og fv. 155 ved Sønsterud.

Hele strekningen er på 8,7 kilometer, hvor 5,1 kilometer er veg i dagen. De resterende kilometerne blir fordelt på to tunneler. I sør starter strekningen med en ny toløps tunnel ved Homledal, som skal erstatte dagens Skarettunnel. Denne tunnelen blir 3,2 kilometer lang. Det sørgående løpet skal kobles på den eksisterende Nestunnelen og bruke ca. 740 meter av denne. Nordre inngang blir på samme sted som dagens Nestunnel. Den andre tunnelen på strekningen kommer ved Hvalpåsen og blir ca. 400 meter lang.

Strekningen mellom Skaret–Høgkastet skal finansieres med statlige midler og bompenger.