Brødrene Dokken AS vant E16-kontrakten i konkurranse med Isachsen Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS. Brødrene Dokkens endelige kontraktssum, inkludert Statens vegvesens eget anslag for innkjøp av materialer og tjenester, endte på ca. 298 millioner kroner eks. mva. De to andre tilbyderne lå henholdsvis 9,5 og 12 prosent over.

– Vi er glad for å kunne tilby oppdrag i en størrelse som gjør det mulig for mellomstore entreprenører å være med i konkurransen. At de, som i dette tilfellet, har relativt lokal tilknytning, er ekstra gledelig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen

Pilotprosjekt

Kontrakten Statens vegvesen nå inngår med Brødrene Dokken AS, er den første i sitt slag i vegbyggingssammenheng.

Utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen før de blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

Entreprenøren involveres gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo har en økonomisk ramme på totalt 500 millioner kroner. I tillegg til kostnader til entreprenøren inngår også merverdiavgift på entreprenørens kontrakt, prisstigning, grunnervervserstatninger og byggherrekostnader m.m.

Tilbud i to-konvoluttsystem

Brødrene Dokken AS ble tildelt E16-kontrakten basert på beste forhold mellom pris og kvalitet, det vil si at pris talte 50 prosent, og entreprenørens oppdragsforståelse og plan for gjennomføring talte 50 prosent. Innleveringen av tilbudene foregikk etter et såkalt to-konvoluttsystem hvor entreprenørene leverte én konvolutt med beskrivelse av sin oppdragsforståelse og én konvolutt med pris.

- Tilbudet fra Brødrene Dokken AS viste at de hadde best forståelse av oppdraget i tillegg til at de hadde lavere tilbudssum enn de to andre tilbyderne, sier Vegar Antonsen. - Jeg er godt fornøyd med å få Brødrene Dokken med på laget sammen med deres rådgiver ÅF Engineering. Vi skal samarbeide tett, og jeg har tro på at vi sammen vil løse utfordringene i prosjektet på en god måte.

Hvis det ikke kommer klage på kontraktstildelingen innen klagefristen på ti dager, inngår Vegvesenet kontrakt med Brødrene Dokken 9. april slik at planleggingsarbeidet kan starte for fullt etter påske.

Planlegging og gjennomføring

Reguleringsplaner for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2019. 2020 går med til grunnerverv, detaljprosjektering og forberedende arbeider før anleggsstart i 2021. Utbedringsarbeidene skal være ferdig i 2023.

Utbedringsstrekningen E16 Fagernes-Øylo er på 42 kilometer. Det er imidlertid på de 25 kilometerne mellom Hande og Øylo at de mer omfattende og sammenhengende utbedringene skal skje. På resten av strekningen, Fagernes - Hande, blir det kun punktutbedringer på spesielt ulykkesutsatte steder.

 

Nytt konsept skal gi mer utbedret veg for pengene

Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland har valgt ut E16 Fagernes-Øylo (42 km) som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene.

Tre hovedgrep skal gi mer utbedret veg for pengene:
 
1.   Tidlig involvering av entreprenør
Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.
 
2.   Prioritering av tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger
Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard - og dermed økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet - over så lange strekninger som mulig.
 
3.   Bygger «tilfredsstillende standard»
«Tilfredsstillende standard» innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde og ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved nyanlegg.