I løpet av onsdag 18. september har vi satt opp to nye skilt for alternativ sykkeltrasè. Ett skilt varsler cirka 40 meter før "Sykkelfelt opphører. Følg skilting". Vi har satt opp et ekstra skilt - "sykkel"-  med pil ved starten av trikkeplattform.

Dersom syklister skal over til trikketraseen (venstre) fra Dronning Eufemias gate, finnes to forsvarlige måter å krysse på -  avhengig av erfaring med å sykle i trafikk. Den ene er å stanse ved kryssingen av stasjonsalmenningen og passere over på grønt fotgjengerlys. Den andre måten er å posisjonere seg tidsnok i venstre fil, fortrinnsvis i midten av feltet - som et kjøretøy, og svinge ut til venstre når du kommer til  stasjonsalmenningen/trikkeplattformene.

Når syklistene kommer til Nylandsveien i enden av trikkeplattformen, finnes flere alternativer - men vi har valgt å anbefale å benytte Operagata. Operagata går parallelt med Dronning Eufemias gate og det skal, uten videre skilting, være greit for syklister å klare seg selv videre. Vi forutsetter at syklister som pendler vet hvor de skal og klarer å finne veien videre selv om de befinner seg i parallell gate.

Midlertidige løsninger vil aldri være optimale, og de krever at syklistene sykler aktpågivende og varsomt. Dersom et fortau ikke har plass eller ikke egner seg for sykling i høy hastighet, skal syklistene trekke forsvarlig ut i veien og fortsette i kjørebanen. (Gjelder for eksempel i Nylandsveien mellom Dronning Eufemias gate og Operagata)

Onsdag 18. september var det ingen køer i Dronning Eufemias gate. Årsaken var at vi satte inn ekstratiltak der vi hindret privatbilister å kunne svinge til venstre fra Kong Håkon 5s gate. Vi blokkerte hele avkjøringsfilen med sperrevogn og kjegler. Vi antar at 90 prosent av privatbilene forsvant som følge av dette. De som fortsatt kjører inn i gata bryter forbudet ved å kjøre i kollektivfeltet i Kong Håkon 5s gate, og bryter deretter "Forbudt for motorvogn 306.1" når de kjører inn i Dronning Eufemias gate. Til slutt bryter de også det andre "Forbudt for motorvogn 306.1" ved Wismargata.

SVV har nå varslet Ruter om at alle busser skal benytte oppsatte alternative holdeplasser. Disse ligger på Nylandbroa og foran Oslo Atrium. Mange busser stanser ved kantsteinen foran Oslo Atrium stanser, og sperrer sykkelfeltet. Derfor ønsker vi å lede flest mulig syklister om Operagata.

Vi har klippet busker langs trikkeplattformene for å bedre sikten. 

Dessverre er det slik at anleggsarbeid ikke kan utføre uten ulemper, og midlertidige løsninger vil alltid være mindre tilfredsstillende enn de permanente. Vi oppfordrer derfor syklistene til, nå i anleggsperioden, å redusere hastigheten for å skape seg bedre sikkerhetsmarginer..

Når anleggsarbeid starter vil man alltid ha planlagt et visst scenario av reaksjonsmønster fra trafikanter. Statens vegvesens representanter på anlegget analyserer fortløpende hvorvidt forventet oppførsel stemmer, og vi gjør justeringer ved avvikende forståelse og oppførsel i trafikkbildet. Optimalisering av skilter og sperringer kan derfor ta noen dager.

Vi beklager selvsagt de ulempene anleggsarbeidet medfører for trafikantene, men vi forsikrer samtidig om at vi gjør vårt ytterste for å legge best mulig til rette for alle trafikantgrupper. Trøsten i anleggsperioden må være at gaten blir bedre for syklister og busser når den er ferdig ombygd.