Utredningen omtaler en rekke løsninger og vurderer konsekvenser for temaene trafikkavvikling, miljø – det vil si naturressurser, bomiljø og kulturminner samt kostnader.

I handlingsprogrammet for NTP 2018–2029 er det avsatt 30 mill. kr i 2023 og 20 mill. kr etter 2023.