– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. – Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

Utvidet rushtid og lenger kø

Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.


- Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø. – Dessuten lekker trafikk over på lokalvegnettet i Bærum, der vi risikerer trafikkfarlige situasjoner for blant annet skolebarn. Utslippssituasjonen blir heller ikke bedre av lange køer.

Gjennomgående løsninger

- Vi tar erfaringene fra prøveprosjektet med oss i den videre planleggingen, sier Karbø. – Prøveprosjektet viser at vi trenger mer sammenhengende løsninger om tiltaket skal ha effekt.

Selv om Vegvesenet nå avvikler kollektivfeltet, oppfordres publikum til å reise kollektivt.
- Jo færre som kjører alene i privatbil på E18, dess bedre blir fremkommeligheten for både bussene, næringstransporten og de som må bruke privatbil av ulike årsaker, sier Karbø. - Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.