Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er ca. syv kilometer lang. Parsellen fullførte byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye vegstrekningen ble åpnet 7. mai 2018, av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosjektet E18 Bommestad–Sky inkluderer også bygging av nytt lokalvegsystem og kollektivknutepunkt ved Farriseidet, samt riving av de gamle E18-bruene. Prosjektet har en kostnadsramme på 4,5 mrd. kroner (2016). Ca. 30 % er statlig finansiert og resten finansieres fra bompenger.

Farrisbrua – et nytt landemerke ved Larvik

Traséen fra Bommestad til Sky har to tunneler, Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km. Ca. 3 km er veg «i dagen». I sørenden av Farrisvannet ligger den 570 meter lange Farrisbrua, som går i kurve over Farrisvannets bredd. Brua består hovedsakelig av en betongviadukt, men den midtre delen, over utløpet fra Farris, er en 120 meter lang skråkabelbru i stål, med to 70 meter høye betongtårn. Med sin flotte arkitektur og høye skråstilte tårn, er Farrisbrua blitt et tydelig landemerke ved avkjøringen til Larvik.

Flere entreprisekontrakter

Det var to store entreprisekontrakter (EK) i prosjektet. Veg og tunneler, på hver side av Farrisbrua, ble bygd av Skanska til en kontrakt på 1568 mill. kroner. (EK1).

Farrisbrua ble bygd av fellesforetaket Joint Venture Farris Bru ANS, til en kontrakt på 719 mill. kroner. (EK2).

Riving av de gamle E18-bruene og bygging av nytt lokalvegsystem på Farriseidet ble lyst ut som egen kontrakt i 2017. (EK3). Denne kontrakten gikk til Marthinsen & Duvholt til en kontraktsum på 267,7 mill. kroner. Dette arbeidet foregår fra 2018 til 2020/21.

Våren 2016 ble det inngått kontrakt for elektro og SRO, (styring, regulering og overvåking). (EK4). Selskapet VVB Nordic hadde denne kontrakten pålydende 98,66 mill. kroner. Det var også en egen kontrakt for belysning på 10,95 mill. kroner som gikk til Multilux i november 2016.

I Marthinsen & Duvholts kontrakt (EK3) inngår også en stor estetisk opprusting fra Farriseidet, langs bredden av Farris og til områdene nedenfor Bøkeskogen. Her gikk E18 fra 1974 i en viadukt over landskapet mellom Bøkeskogen og Farriskilen. Den ble revet i 2019 og området er planert og beplantet med 12000 bøk og eiketrær. Den gamle E18-tunnelen Larviksporten er fylt igjen og nye turveger er opparbeidet på jordene.

Beskrivelser av milepeler i prosjektet kan ses i lenken nyheter på venstre side.