Den nye E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik er ca. syv kilometer lang. Parsellen fullfører byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye vegen vil åpne i mars/april 2018.

Prosjektet E18 Bommestad–Sky inkluderer også bygging av nytt lokalvegsystem og kollektivknutepunkt ved Farriseidet, samt riving av de eksisterende E18-bruene. Prosjektet har en kostnadsramme på 4,5 mrd. kroner (2016). Ca. 30 % er statlig finansiert og resten finansieres fra bompenger.

Farrisbrua – et nytt landemerke ved Larvik

Traséen fra Bommestad til Sky har to tunneler, Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km. Ca. 3 km blir veg «i dagen». I sørenden av Farrisvannet bygges den 570 meter lange Farrisbrua, som vil gå i kurve over Farrisvannets bredd. Brua blir hovedsakelig en betongviadukt, men den midtre delen, over utløpet fra Farris, blir en 120 meter lang skråkabelbru i stål, med to 70 meter høye betongtårn. Med sin flotte arkitektur og høye skråstilte tårn, vil Farrisbrua bli et landemerke ved avkjøringen til Larvik.

Flere entreprisekontrakter

Det er to store entreprisekontrakter (EK) i prosjektet. Veg og tunneler, på hver side av Farrisbrua, bygges av Skanska til en kontrakt på 1568 mill. kroner. (EK1).

Farrisbrua bygges av fellesforetaket Joint Venture Farris Bru ANS, til en kontrakt på 719 mill. kroner. (EK2).

Riving av de gamle E18-bruene og bygging av nytt lokalvegsystem på Farriseidet vil bli lyst ut som egen kontrakt i 2017. (EK3). Dette arbeidet vil foregå fra 2018 til 2020.

Våren 2016 ble det inngått kontrakt for elektro og SRO, (styring, regulering og overvåking). (EK4). Selskapet VVB Nordic utfører dette arbeidet til en kontrakt på 98,66 mill. kroner. Det er også en egen kontrakt for belysning på 10,95 mill. kroner som gikk til Multilux i november 2016.

Beskrivelse av parsellen og framdrift i de forskjellige entreprenørkontraktene (EK1, EK2 osv.) finner du i menyen på venstre side.