Strekningen fra Bommestad til Kilen-området ved Farrisvannet vil først gå en kilometer «i dagen», og så i en 2,8 km lang tunnel under Vestmarka. Med den nye Larvikstunnelen forsvinner dagens E18 og dermed trafikkstøyen forbi boligområdene Hagalia og Månejordet. De siste 300 meterne av tunnelen, forbi Bøkeskogen, blir bygd som miljøtunnel. Miljøtunnelen er en betongstøpt tunnel, som fylles over med masser og beplantes med bøketrær. Forholdene i friluftsområdet Bøkeskogen og Farriskilen blir dermed betydelig forbedret fra dagens situasjon, med viadukt og trafikkstøy.

Vegen fortsetter «i dagen» noen hundre meter, før den går inn på den nye Farrisbrua. Brua er 570 meter lang og går i horisontal kurve over Farrisvannets sydlige bredd. Den er svakt stigende opp til ny tunnel på litt over en kilometer gjennom Martineåsen. Det siste stykket, på nok en kilometer, opp til Sky og Kleiverveien, blir åpen veg. Her oppe blir det av- og påkjøring fra E18 sydfra til Larvik.