Løsningen bygger videre på de løsninger som ble valgt ved utbygging av dagens E18.

Det innebærer to nye felt veg i dagen langs nordsiden av dagens veg fra Bommestad til Larviksporten. Ny fjelltunnel parallelt med dagens tunnel. Ny viadukt på nordsiden av dagens viadukt forbi Bøkeskogen. Fra Kilen, forbi Farriseidet og videre til Sky skjer utvidelsen på sydsiden av E18. Ny bru for motorvegen på Farriseidet kommer nærmere bebyggelsen.

Løsningen benytter dagens vegløsning for av- og påkjøringer på Farriseidet så langt det er mulig. Avkjøring for nordgående trafikk (i retning fra Kristiansand) må forskyves. For øvrig blir det mindre tilpasninger.

Dette alternativet er i utgangspunktet en minimumsløsning der det ikke legges inn særskilte tiltak utover det som er påkrevd for å få en sikker og miljømessig forsvarlig veg. Støyskjerming inngår, samt en 50 meter lang forlengelse av Larviksporten med betongtunnel som sikrer bedre tilgjengelighet mellom Månejordet/Bøkeskogen og Vestmarka. Løsningen skiller seg fra de øvrige alternativene ved at motorvegbru og kryssløsning på Farriseidet er tilnærmet identisk med dagens veg, og derved kan tilpasses kravene i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Alternativet har følgende varianter. I noen varianter kan deler av dagens veg frigjøres.

  • 1B ingen betongtunnel på Månejordet
  • 1C lang betongtunnel på Månejordet
  • 1D betongtunnel ved Bøkeskogen, lang fjelltunnel Larviksporten, lang betongtunnel Månejordet
  • 1E lang betongtunnel på Månejordet og fjelltunnel til krysset på Bommestad
  • 1I betongtunnel ved Bøkeskogen, lang fjelltunnel Larviksporten, lang betongtunnel Månejordet og fjelltunnel til krysset på Bommestad